Телеком Услуги

Телекомите да преоткрият партньорството със стартиращите фирми

Владимир Владков

Телекомуникационните оператори по целия свят вече се свързват със стартиращи компании, опитвайки се да се възползват от тяхната гъвкавост, бързина и разрушаваща текущите догми мощ. Реализирането на осезаеми ползи обаче и на добавена стойност от тези инициативи е сериозно предизвикателство. Необходими са фундаментални промени в подхода, за да се овладее иновативната сила на стартиращите компании и на родените в цифровия век: операторите трябва да преосмислят своите бизнес и оперативни модели, да преосмислят моделите на ангажираност и да обновят своите процеси, механизми за управление и култура.

Операторите да иновират

Не е новина, че телекомуникационните оператори се сблъскват с разрушителна конкуренция в областта на традиционните дейности – глас, данни, съобщения, ИКТ услуги, както от стартиращи компании, така и от вече доста могъщи цифрови играчи, а и от компании от други индустрии.

Операторите отдавна се опитват да се ангажират с такива компании, като подходите варират от съвместно създаване и инвестиции за справяне с регулаторните предизвикателства. В същото време младите и амбициозни фирми се носят на крилете на собствената си визия, като стимулират иновациите и разрушават бизнес моделите на традиционните индустрии.

Телекомите търсят сътрудничество със стартъпи...

По данни на ADL големите оператори по света свързват стартиращите фирми с „иновация“, „бъдеще“ и „пъргавина“, както и „възможност“ и „партньор“. Същевременно корпоративните организации осъзнават, че ангажирането със стартиращи предприятия трябва внимателно да се съгласува с цялостната стратегия.

… но операторите не са предпочитан партньор за самите стартъпи.

Над 90% от телекомуникационните компании, интервюирани от ADL, считат партньорствата за иновации със стартиращи и утвърдени играчи за много уместни, но малко оператори се чувстват способни да изпълняват успешно тези партньорства. Стартиращите фирми се нуждаят от специфични условия, особено под чадъра на големи телекомуникационни или медийни компании, дори когато те са създали специализирани цифрови отдели.

Телекомите трябва да развият способности за сътрудничество, вариращи от първоначални взаимо- действия като проверка и подбор на стартъп до управление на дългосрочно сътрудничество. Създаването на тези способности изисква дългосрочни ангажименти, а има по-прагматични подходи. Първо, иска се преосмисляне на сегашните бизнес и оперативни модели, така че да има ясни послания към екосистемата от стартъпи. Второ, трябва да преоткрият модела за ангажиране на стартъпа, за да спечелят максимално от сътрудничеството с тях. На трето място, те трябва да обновят процесите, процедурите, механизмите за контрол и корпоративната си култура.

 

  • Преосмислете вашите бизнес и оперативни модели

Иновационните приоритети на операторите варират от иновации и дигитализиране на опорната мрежа до генериране на нови източници на приходи от съседни сектори (като специализирани спортни канали) или от съвсем различни инициативи (като финансови и застрахователни услуги).

За да станат по-иновативни, телекомите трябва да вземат предвид възможностите за иновации в широк спектър от области и да използват различни цифрови „тухлички“. „Новите гамени“ като стартъпи и родени в цифровата ера фирми могат да бъдат потенциални доставчици, които да решат някои от предизвикателствата пред операторите. Необходим е ясен фокус на оператора, за да предложи разбираемо предложение за стартъп екосистема. Подходът „хайде да направим нещо заедно“ може да работи в маркетингов смисъл, но не води до трайно позициониране в екосистемата.

  • Примерът на AT&T
    AT&T успя да извлече коренно нови решения чрез включване на стартиращи и малки и средни предприятия в различните си програми и инициативи като Foundry, Domain 2.0 и в своите вътрешни процеси. Иновации като разгръщане на дронове в процеса на мрежово планиране, използването им за предоставяне на подобрено LTE безжично покритие на покрити места и използване на самооптимизиращо се мрежово решение от Intucell за намаляване на прекъснатите повиквания доведоха до подобрения в ефективността на традиционните операции на компанията.
    Преоткрийте сътрудничеството

Много оператори се опитват да пускат иновации с помощта на собствени инвестиционни дейности или в свои инкубатори и акселераторски програми. Техният фокус често е твърде тесен, засяга само за капиталови инвестиции и „нишови“ части на веригата на стойността, т.е. нови бизнес модели. Спектърът на сътрудничество обаче е по-широк от навлизане на нови пазари. Фирмите често забравят, че иновациите се случват в цялата организация, а не само в топ линията от услуги.

Някои телекоми вече използват интелигентни начини за работа със стартиращи и млади компании извън модели, базирани на притежание на дял от акционерния им капитал. Тези оператори осъзнаха, че досегашните им усилия са прекалено тесни, пола- гайки много усилия и време в търсенето и управлението на партньорите и твърде малко в реализирането на иновативни продукти и услуги.

1. Партньорство със стартъпи.

Мнозина смятат, че телекомите трябва да предоставят своите възможности на трети страни и да ги интегрират в своите продуктови портфейли в днешната „епоха на API“. Следователно по-голямата част от ангажиментите със стартиращи фирми са насочени към създаването на иновативни продукти, услуги и клиентски опит, основани на маркетинга и продажбите. Телекомите отварят своите клиентски бази и портфейли от партньори, за да могат стартиращите фирми да правят пилотни проекти, да ги комерсиализират и да продават своите продукти и услуги.

2. Телекоми „поръчват“ от стартъпи.

Сътрудничеството с доставчици има ясни, предварително дефинирани цели и следователно традиционно по-високи нива на успех. Трябва обаче да бъдат създадени модели на управление, процеси и пътни карти на организацията и трансформацията. Потенциалът на този подход често се пренебрегва. Поръчките могат да бъдат ключов фактор за цифровизацията и сътрудничеството със стартъпи.

Приметът на Orange
Водещият европейски оператор Orange създаде “удобен за стартъпи“ процес за възлагане на поръчки. Този процес позволява по-ниски стандарти за предварително класиране, както и съкратени цикли на плащане (т.е. по-малко от 30 дни), като всичко това се осъществява от специализиран екип в отдел за поръчки. Тази „гъвкавост при възлагането на поръчки” направи компанията един от най-привлекателните партньори за стартиращи фирми в бранша.

Днес повечето оператори не са достатъчно гъвкави в своите процедури, за да предоставят на стартиращите фирми достъп до своето портфолио. Техните продукти и услуги може да са подходящи за целта, но на нововъзникващите предприятия не се дава възможност да се докажат заради вътрешни препятствия по отношение на процеса на поръчки.

  • Обновете процесите и механизма за контрол

Вътрешните и външните процеси, управленските механизми и корпоративната култура на телекомуникационните оператори често не са подходящи за стартиращи и млади компании. Процедурите и политиките са наследство, идващо от различни монолитни корпоративни епохи.

Стартиращите фирми рядко се разглеждат в тръжните процеси заради неспазване на формални критерии, например брой години в бизнеса, референтни клиенти, годишни приходи, сертификати и т.н.

Телекомите трябва да бъдат отворени за интегриране на иновативни компании в своите бизнес модели. Поръчките могат да играят важна роля в подкрепата на иновациите. Не на последно място, телекомуникационните компании трябва да гарантират, че те дават власт и възнаграждават своите служители, особено в бизнес функциите им, при поемане на изчислени рискове, чрез които дават достъп на новосъздадени фирми до портфолиото на доставчиците или партньорите. Това изисква ангажираност на ръководството и корекция на съответните KPI параметри, както и обучение на служителите

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X