Телеком Услуги

Макар и бавно, IPTV платформата настъпва у нас

Network World

Стефан Станчев

В края на 2007 г. кабелните оператори, предоставящи радио и ТВ програми у нас, са били 564, като те са управлявали 2728 мрежи, показват регистрите на КРС. Продължава преструктурирането на този сегмент от пазара в посока окрупняване, пише още в доклада на регулатора. В София град например има 105 мрежи, докато в Пловдиска област те са 263. Най-малко кабелни мрежи има в Кърджали, Габрово и Търговище (съответно 26, 32 и 35), което обаче не дава представа за обхвата им и за броя покривани домакинства. Прави впечатление обаче, че във всички градове има изградени кабелни инфраструктури за пренос на радио и ТВ, а вече и 2 32% от селата.

Според експертната оценка на КРС, общият брой на кабелните абонати у нас в края на 2007 г. е 1,22 млн., или с 3% повече от 2006 г. Проникването на кабелната ТВ сред домакинствата е достигнало 42%, с 1 процентен пункт повече в сравнение с 2006 г. В същото време жителите на големите градове осигуряват основната част от приходите на кабелните оператори. 63% от постъпленията на доставчиците идват от жители на градове с над 100 000 население, а още 11% се генерират от домакинствата в селища с население 60 до 100 хил. Пак по експертна оценка на регулатора, обемът на приходите от кабелните мрежи възлиза на 170 млн. лв., което е с 10 повече от постигнатото през 2006 г. Основната приходоносна услуга продължава да е телевизията (над 85 на сто от постъпленията, или с 4% повече от 2006 г.), кодираните програми носят пак около 1%, а 11,4% се генерират от „двойни“ пакети (ТВ и интернет достъп), което е с 3 на сто повече в сравнение с 2006 г. Предоставянето на 3Play услуги е донесло на операторите около 0,9% от приходите, докато цифровите ТВ програми са осигурили 1,9 на сто от постъпленията през годината.

Към предоставяне на двойни пакетни услуги се ориентират оператори, развиващи дейност в големите градове като София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе и Стара Загора, но този тип услуга намира все по-широко разпространение и в по-малките градове и села, твърдят от КРС. По техни данни, средномесечният абонамент за Double Play пакета е 35 лв. Същевременно българите, използващи пакетите 2Play и 3Play, представляват съответно 5,2% и 1,5% от всички кабелни абонати. Делът на домакинствата, ползващи цифровия вариант за приемане на ТВ сигнала, е достигнал 5,3 на сто от цялата абонатна база.

През 2007 г. сериозно се заговори за навлизането на IPTV платформата у нас, а през тази година тя направи големите си стъпка. Един от факторите за нейното развитие е Интернет пазарът, който обуславя алтернативен метод за достъп до крайния потребител, а другият компонент е телевизионният пазар. Според специалистите в Българя Интернет и телевизионният пазар са със сравнително малък приход от абонати за всяка една от услугите и това е една от пречките за бурното разрастване на тази платформа. Те смятат още, че за да бъде финансово обоснована IPTV платформата, тя трябва да се предлага в пакет поне с Интернет достъп, като е желателно да се осигурят в един пакет и повече услуги, така че да носи реална печалба на тези, които оперират с нея.


Развитието на IPTV по света

Според доклад на анализаторската агенция Point Topic през юли т.г. абонатите на IPTV са се увеличили с 53,14 процента и вече наброяват 15,41 милиона към 31 март т.г. Европа е пазарен лидер с над 8,4 милиона абонати, а Азиатско-Тихоокеанският регион е втори с близо 2,62 милиона потребители. Статистиката показва още, че абонатите на широколентови услуги по света достигат над 370 милиона, като DSL остава най-често използваната технология за достъп с дял от 65 процента от общия брой на ШЛ абонати по света. Потребителите на оптични връзки са нараснали с 33 процента спрямо началото на 2007, като над 10 милиона души са свързани посредством оптично трасе. Нарастването на броя на оптичните връзки според анализаторите, е свързано с увеличаващата се популярност на приложения, гладни за широк честотен канал, като IPTV. Най-често използваната технология за предоставяне на IPTV в момента е ADSL2plus, с близо 12,05 милиона потребители.

В анализ, публикуван от IDC преди два месеца, се показва, че въпреки относително ограниченият растеж на IPTV потреблението през предишните години, общите абонати на тази платформа в Централна и Източна Европа са се увеличили с повече от 100% за 2008 г., като за предишната година са били общо 290 000.

IPTV платформата не е нова за региона и операторите са стартирали тази услуги в някои страни още през 2003 г. В настоящия момент тези компании увеличават капацитетите, разширяват покритието си и предлагат атрактивни цени за пакетите услуги, включващи пренос на глас и Интернет достъп, а популярността на IPTV системата, включена в тях, се увеличава.

Така 2008 г. е станала повратна точка за телеком индустрията в пазари като Чехия и Хърватска. Всяка от тези държави е преминала имагинерната граница от 100 хил. абонати. Други пазари се движат по-бавно, поставени пред силната конкуренция на съществуващите доставчици на телевизионно съдържание, допълниха още от анализаторската агенция.

В края на август анализаторската агенция Companies and Markets публикува информация, че през 2009 г. броят на абонатите на IPTV услуги в света ще достигне 53 милиона души, при това Азиатско-Тихоокеанския регион ще бъде лидер по съвкупност на показатели, в това число обслужваеми абонати, обем приходи и мащаб на разгърнатата инфраструктура.

Общият световен приход от IPTV услуги през 2009 г. ще бъде 38 милиарда долара, като пазарите в Северна, Южна и Централна Америка и Западна Европа ще бъдат най-големите от гледна точка на приходи от един потребител.

Китай, както се очаква, ще стане „IPTV дракон” поради продължаващата урбанизация, икономическият ръст и разширяването на средната класа. В САЩ разпространението на IPTV се очаква да бъде сравнително бавно, което е свързано с насищането на пазара на платена телевизия, фиксираните цени на услугите, високата конкуренция между действащите кабелни оператори и спътниковите излъчвания.

Според същото проучване осведомеността на потребителите по отношение на IPTV платформата за момента е доста ниска, като по-младите хора са запознати повече с нея за сметка на по-възрастната част от населението. По думите на Companies and Markets основната причина, възпрепятстваща разпространението на IPTV, е високата стойност на обслужване.


IPTV у нас

Данни на КРС представени в годишния доклад на регулатора за 2007 г. и публикувани в началото на декември 2008 г. показват, че пакетните услуги на българските потребители, включващи достъп до Интернет, фиксирана телефония и телевизия се предоставят от 3 компании. „Над 60% от абонатните постове на алтернативните предприятия, предлагащи „пакетни услуги“, ползват двойна или тройна услуга, като най-висок е делът на (72 на сто) на клиентите на т.нар. Triple Play“, обясняват от КРС.

В същото време от регулатора уточняват, че относителният дял на приходите от абонамент за фиксирана телефонна услуга, предоставяна съвместно с други електронни съобщителни услуги под формата на пакетно предложение, представлява едва 0,1% от общия пазар на фиксирана телефония. От КРС прогнозират, че пакети от различни услуги ще се предлагат все повече от алтернативните оператори, каквато е и тенденцията в страните от ЕС.

IPTV и други видеоуслуги са част и от новите оферти на операторите, които разполагат с лицензи за пренос на данни, които според КРС са общо 583. Обемът на този пазар през 2007 г. е приблизително 210,8 млн. лв., или с 46% повече от 2006 г. Сред тях най-голям е делът на некомутируемият достъп до Интернет (71%), а приходите от изграждане на виртуални мрежи са нараснали над 4 пъти. При останалите услуги се наблюдава спад, отчитат от КРС, като при VoIP намалението е с 68%, преносът на други данни – със 70%, преносът на данни за интернет – с 47%. Вложените инвестиции за изграждане, поддържане и използване на мрежите за пренос на данни през 2007 г. са били 93,984 млн. лв., или нарастване със 133% спрямо 2006 г. В края на 2007 г. 29 от телекомите са декларирали пред КРС, че предоставят пренос на глас през IP, a 19 – че предлагат IP телевизия. През 2008 г. 22 предприятия са планирали да стартират VoIP услуги, а 27 са имали намерения да пуснат IPTV.

Ако се събере IPTV като платформа и FTTH като преносна среда и може да се каже че и двата компонента са сравнително скъпи за реализация. „Нужен е достатъчно добър мотиватор за развитието на тази услуга у нас, анализира Александър Въгларов. - И в Хърватска и във Франция, където в момента може би е най-големия IPTV пазар в Европа, основен двигател на този тип услуги са всъщност големите традиционни телеком оператори, които предлагат платформата през пакетната си мрежа”.


Александър Въгларов

В началото на юли т.г. Вестител официално обяви старта на услуга IPTV Хостинг. Тази платформа представлява партньорски модел за разпространение на цифрова интерактивна телевизия по оптична мрежа до телевизионен приемник. Тогава Spectrum Net се яви първият партньор на Вестител, като оттогава предлага на своите потребители в София интерактивна телевизия. От Вестител в началото на юли обявиха, че крайните потребители на цифровата интерактивна телевизия ще имат възможност да избират между разнообразни пакети от ТВ програми, библиотека от филми и музика – Video on Demand” (видео по поръчка) и телевизионен профил за всеки член от семейството. Като следваща стъпка потребителите ще могат да ползват услугите Personal Video Recorder (записване по заявка на потребителя на желано предаване и гледане в удобно време), Time-shifted TV (Pause TV – изместване във времето на част от предаване по заявка на потребителя), HDTV. Според Александър Въгларов, цифровата платформа ще позволи да се правят и проучвания за рейтинг на предавания и телевизионни програми.

По време на събитието тогава Въгларов заяви: “Преди официалния старт на услугата проведохме качествени изследвания с фокус групи, за да проверим нагласите на потребителите към интерактивната телевизия и интереса за ползване на допълнителни услуги. Резултатите са изключително добри, което потвърди нашите очаквания и амбицията ни да се захванем с разработването на тази услуга”.

Изпълнителният директор на Вестител БГ тогава разкри и предпоставките за развитие на IPTV платформата у нас. Някои от тях са широколентова пакетна мрежа, висока надеждност, достатъчен капацитет, multicast функционалност, механизми за Е2Е QoS, пазарна разпознаваемост, телевизионно съдържание, финансиране за инфраструктурата, софтуер, оборудване, както и знания и опит в този вид бизнес. “Такъв вид знания и опит в България липсва”, каза Въгларов. Той даде пример, че за 2000 абоната на услугата IPTV са нужни 1,2 милиона евро. 70 на сто от телевизионното предлагане в България е свързано с дейността на кабелните оператори, които са силно консолидирани. У нас широколентовите мрежи са разпокъсани, мултикаст платформата е екзотична, а LAN операторите нямат опит в изграждането и предлагането на IPTV услуги. За да функционира тази технология в България, е нужна критична маса от абонати, които да са над 10 000 души, ниски разноски за предоставяне на услугата, централизирано договаряне на авторски права и споделяне на разходи за поддръжка и развитие. Според изпълнителния диерктор на Вестител хостинг моделът ще бъде добра платформа за разпространение на IPTV.

За да постигне по-добри цени, компанията преговаря директно както с доставчиците на крайни устройства, така и с притежателите на права за съдържание. Самата платформа позволява много голямо разнообразие на мултимедийни услуги благодарение на използваната технология за разпространение по широколентова оптична мрежа. Реализираната по този начин двупосочна връзка дава възможност потребителят не само да получава телевизионни програми, но и активно да участва в избора на това “кога” и “какво” да гледа чрез навигирането и достъпа до редица допълнителни функции.

По думите на изпълнителния директор на Вестител БТК е операторът, който държи най-голям брой потребители „в една ръка”, но не са компанията, която е с най-голям дял на Интернет пазара. „На БТК е най-лесно да натрупа критичната маса, като насложи такава услуга в мрежата си, продължава своя анализ Въгларов. - Друг е въпросът доколко мрежата е подготвена за подобно начинание. Най-удачното за пускането на тази услуга е VDSL и АDSL2+, като втората технология е най-разпространена в мрежата на БТК в момента. На базата на това смятам, че те до известна степен са подготвени за пускане на SDTV в тяхната мрежа. IPTV платформата със сигурност би представлявала интерес за БТК, но смятам че в дългосрочна перспектива компанията ще реализира подобен проект сами”, коментира още Въгларов.

В момента Вестител БГ извършва тестове с поне 7 компании. „От началото на декември имаме втора компания с която официално работим освен Spectrum Net. Опитваме се да добавим и да разработим базовото съдържание, като например при VoD платформата за момента предлагаме и т.нар. „промо концерти.”

В момента компанията разработва и програма за партньори, наречена Tivia, чрез която се предлага информация за това как се продава телевизия и да се привлекат мрежови специалисти, които да им помогнат в преправянето на инфраструктурата.

С помощта на Tivia някои от партньорите може да направят така, че клиентите им да си виждат фактурите, да си гледат онлайн сметката за потреблението на телефон, Интернет. Всеки може да си направи допълнителни неща към базовата платформа, с които да улеснява собствените си клиенти.


Инфраструктура нужна за реализирането на IPTV платформата

Според специалисти повечето LAN мрежи у нас трябва да бъдат по някакъв начин променени и адаптирани за реализирането на IPTV платформата у нас. „На този етап FTTH на ITD Network и PON платформата на Spectrum Net са най-добрите инфраструктурни варианти, които се отличават у нас и са най-подходящи за реализирането на тази платформа, изтъква Александър Въгларов. - Това означава, че услугата не може да се пусне преди да бъдат завършени доста обстойни тестове. Но се изисква multicast, IGMP Snooping, като това налага сравнително дълбоки промени надолу по структурата на мрежата”. По думите му може да има случаи, в които в някои части от мрежата поддържа multicast, а долните нива на инфраструктурната схема те да се unicast. „При по-нататъшно развитие на тази услуга мрежата трябва да бъде преработена изцяло в посока multicast, а QoS системата трябва да се приложи абсолютно задължителен. Но за да се реализира този QoS някои доставчици раздробява структурата на различни VLAN-и за различните клиенти например”, споделя още Въгларов.

Технологията FTTH (fiber to the home) е свързана с организиране на пренос на Интернет, телефония, телевизия и видео до устройства на клиента посредством оптично влакно. По този начин потребителите получават възможност за използване на високоскоростна интернет среда, което може да гарантира дори 1 Gbps достъп до Интернет.

Друго основно преимущество на този тип технология е, че оптичните влакна се разполагат в кабелни канали в земята. По този начин абонатът е защитен от електрическите влияния на атмосферата върху качеството на услугите и опасността от изгаряне на вашия компютър от неконтролирано напрежение.

Високата скорост, която може да се предостави чрез FTTH, дава възможност да се включат няколко компютъра, телефона и телевизора към една точка в дома на потребителя.

Използването на услуги на оператори, предлагащи тази технология е признак за разбиране на бъдещето и правилна стъпка за посрещане на новата комуникационна ера.

Всеки оператор, използващ този модел за осигуряване на комфортна комуникационна среда за клиентите си, притежава и потенциала за развиване на допълнителни нови услуги от типа на видеонаблюдение, охрана на дома, развиване на интерактивни информационни услуги и естествено предлагане на модерни мултимедийни развлекателни услуги.

„Най-добри варианти за свързаност до крайния потребител, които да позволяват предоставяне на IPTV са разновидностите на технологията FTTх (Fiber to the Curb, Building, Home), осигуряващи оптичен достъп максимално близо до крайния абонат, споделя Петър Щинков, от отдел Research and Development в Spectrum Net. - Най-добрият вариант разбира се е FTTH, тъй като високоскоростния пренос до дома на потребителя гарантира параметрите и качеството на услугата.”

„Но преносната среда не е единствения фактор за качествена услуга – допълва Кирил Стоилов от Вестител БГ. – С увеличаване на броя крайни абонати, от значение е техническата възможност в мрежата да доставчика на услугата да се поддържат IP multicast (за рационализиране на IP-трафика в разпространението му до крайните устройства) и End2End QoS (контрол върху качеството на услугата за всеки клиент). Също в конкретен контекст за дадена мрежа влияние върху качеството могат да окажат и избраните кодиращи формати - MPEG2, MPEG4 и др.”


Кирил Стоилов, продуктов мениджър във Вестител БГ


Крайни клиентски устройства за приемане на IPTV платформата (STB)

Според Кирил Стоилов съществуват 2 варианта за приемане и възпроизвеждане на сигнала при потребителя. Единият е чрез специализирано Set-Top-Box (STB) устройство, което приема и декодира, избрания телевизионен канал, и осъществява смяната на каналите. С него се ползват и всички функционалности на IPTV – портал, програмно съдържание, родителски контрол и др. Управлението върху STB се извършва чрез дистанционно. „Вторият вариант е чрез персонален компютър, за гледане през програма-клиент, но тогава управлението отдалеч (например смяна на канали, сила на звука и т.н.) е невъзможно, тъй като компютърната програма не се управлява чрез дистанционно”, коментира Петър Щинков от Spectrum Net.

По думите на Александър Въгларов средното число по брой потребителски STB устройства се движи между 1,3 и 1,7. Пазарът в България до момента показва, че тази цифра клони към 1,7.

„В световен мащаб има няколко водещи производителя на STB устройства, като в последно време се забелязва и намесата на китайските компании в този пазар, разказва Въгларов. - Едно от добрите предложения са продуктите на Motorola. Те са позиционирани в малко по-високия ценови клас и съотношението цена качество при тези модели е доста добро.” Друг сравнително популярен доставчик на STB устройства е Amino. Те предлагат малко по-голямо разнообразие в сравнение с Motorola относно функционалност и дизайн. „Добре е да се отбележи, че тези два производителя са едни от първите компании, които тръгнаха да разработват и произвеждат подобен тип устройства”, коментира изпълнителния директор на Вестител БГ.

Друга компания, която в последно време успешно се намесва в пазара на STB устройства е Zyxel. По думите на Въгларов производителя предлага интересни модели с приятен дизайн и достатъчно добра функционалност. Корейската компания Hansun. също има фокус към пазара на STB решения, но в момента те се предлага предимно в САЩ, като според специалисти този производител трудно може да бъде мотивирани да правят бизнес в България.

„Напоследък Cisco се опитват да влязат на този пазар, разказва още Александър Въгларов. - Този техен ход е свързан със закупуването на компанията Scientific Atlanta в края на февруари 2006 година, която е едни от основните доставчици за цифрова кабелна телевизия и в момента се е насочила активно към навлизането на IPTV STB пазара.”


Макар и бавно, IPTV платформата настъпва у нас

© Network World, Networkworld.bg

При тези устройства се забелязва голямо разнообразие от към интерфейси, като някои производители са съгласни да модифицират тези компоненти в зависимост от желанията на доставчиците на IPTV платформата, като добавят хардуерни или софтуерни компоненти. Към STB решенията може да се довгради например 4-портов комутатор, чрез който да се улесни домашната инсталация, а някои продукти са снабдени SCART, HDMI интерфейси. Другата тенденция освен телевизионните портове е поддръжката на и четец на smart карти, USB и др. Тенденцията е това устройство е да се превръща в по-съвършен медиен център, като може да се даде възможност чрез STB устройството да се визуализират снимките от USB флаш памет, закачена към интерфейса. Има и други тенденции, като тази STB да поддържа интерфейси за връзка към компютър. „Базовите модели STB системи са на цена от 70 евро нагоре, коментира Въгларов. - Тези които са с добро качество и процесор са на цена и над 100 евро. В този диапазон се движат устройства с прилична базова функционалност. От там нататък има такива устройства с вградена PVR функция (индивидуален видеозапис)”.


Много повече от IP телевизия

Зрителите на IPTV могат да се радват на много допълнителни и интерактивни услуги чрез информационен портал, който се достъпва благодарение на функционалността на STB устройството. У нас достъпни към момента са няколко функции:

TV програмно съдържание

Достъп до телевизионните програми на отделните канали. Поддържат се функциите: списък с телевизионни канали, номер на канала, име на канала, начален час на текущото и следващо предаване от избраната ТВ програма, преглед на дневното/седмичното програмно съдържание на избраната програма, настройка за известяване за предстоящо събитие/предаване.

По този начин могат да се разглеждат следващите събития в програмата, както и допълнителна информация за избраното предаване/събитие, ако е налична. Зрителите имат възможността да задават напомняне за дадено събитие от програмното съдържание. По този начин ще бъдат уведомени непосредствено преди започването на събитието със съобщение на екрана. Също така преди започването на предаването ще бъдат автоматично прехвърлени към него.

Всеки зрител може да запамети посредством дистанционното потребителски

профили – собствен и на други членове на семейството. Профилите се

характеризират с индивидуални настройки: подредба на каналите, брой канали (ако има скрити канали може да се различава за различните профили), езикови настройки (меню, звук, субтитри), графични настройки на менюто (големината на шрифта)и др.

Видео по поръчка(Video on Demand, VOD)

Възможност за заявяване и гледане на видео материали за определен времеви период – към момента главно филми и музика – чрез преглед на каталог от налични заглавия и избор чрез дистанционното. Таксуването е автоматично и ползването на VOD се отразява съответно в месечната клиентска сметка.

Поддържа се „история” на направените потребителски избори по съответен профил, които абонатите могат да преглеждат.

Това е една от главните и уникални за IPTV услуги, която не е все още широко позната на зрителите, но чрез различни промоционални дейности се надяваме да я популяризираме в значителна степен.

„От 6 до 10 хиляди е критичната маса от потребители, която е нужна за да се пуснат допълнителни услуги като VoD, споделя Александър Въгларов. – Те основно могат да са свързани с качване на допълнително съдържание, било то филми или друго развлекателни програми и клипове и това е около 80 процента от целия процес на вграждане на самата система, другите 20% могат да бъдат информационни портали с новини, зодии и др.” Според Въгларов всичко това, което е било представяно в телетекст формата сега може да бъде предоставяно през уеб портал. VoD платформата позволява човек да може да си превърта съдържанието на филма напред – назад, но с DRM системата може този клип да стане непревъртяем и по този начин рекламодателя ще бъде сигурен, че неговото послание е стигнало до този, който е трябвало. Подобна комбинация с реклама от 30 секунди би била сравнително възприемчива за потребителя. Проблемът е, че повечето рекламодатели и доставчици на съдържание трудно узряват за подобен тип комбинации. Обаче според специалисти има някакви наченки на подобно начинание и в България, като за момента развитието на този компонент в страната ни изостава.

Функционалност “Родителски контрол”

Съдържание за зрители над 18 г. (видео по поръчка и определени канали) е защитено със съответен код за достъп (PIN).

Допълнителни Информационни услуги

Предоставят достъп до актуални новини, събития и различни информационни ресурси, получавани от Интернет източници в реално време. Към момента у нас се предоставят различни категории интерактивни информационни услуги: новини, култура, хороскоп, за децата, полезно и др.


Регламентиране на авторските права за платеното съдържание

„За да регламенитраме авторските права имаме сключени изрядни договори с компаниите, предоставящи телевизионно и видео съдържание“, разкрива Кирил Стоилов, продуктов мениджър във Вестител БГ.

„Технологично ни съдържанието е защитено, чрез решение, предоставено от Latens, водеща компания в сектора на CAS/DRM (Conditional Access System/Digital Rights Management) решения за IPTV сигурност, и одобрено от всички значими доставчици на съдържание”, изтъква Александър Въгларов. Платформата, която съчетава хардуер и софтуер, се грижи за коректното "разпознаване" (authentification) на крайните абонати и криптиране на пренасяното съдържание до техните STB устройства, където вече данните се превръщат в звук и картина, като същевременно e възпрепятствано неправомерното копиране.

„Чрез предоставената от нас платформа не се позволява копиране на цифровото съдържание, което не се възприема много добре от доставчиците, но за някои канали без ауторизирана криптираща система не може да се случи нищо, продължава Въгларов. - За да се регламентират коректно авторските права е нужно да има индивидуални договори с различните и канали. Случва се някои от тях да представляват една телевизия, а други цял пакет от телевизии. По отношение на филмово съдържание там преговорите вървят с представители на съответните студия, а те в България са твърде малко”, допълва изпълнителния директор на Вестител БГ.

Някои европейски практики показват, че за да се гарантира защитата на съдържанието, което се предоставя от дадено студио може да се стигне до момент, в който се предприемат особено сериозни мерки. Доставчик на IPTV платформа в Норвегия например, разполага с защитено помещение, което се наблюдава 24 часа директно чрез камера от студиото и има много строг регламент за унищожаване на оригинала на съдържанието, което се предоставя от студиото.

„При нас във Вестител всичко, което се съхранява в цифров формат при вкарването в платформата се криптира със съответната система и то по никакъв начин не е налично в оригинален вид. Декриптирането става в реално време в самото STB устройство”, разказва още Въгларов.


„IPTV еко система”

Една IPTV платформа може да съдържа 4 и повече доставчика.

Headеnd компонента в тази схема представлява главната станция, която предлага съдържанието на доставчиците. Вторият елемент от „IPTV еко системата” е доставчика на т.нар. система с условен достъп CAS (conditional access system) или платформа за управление на цифровите права - DRM (digital rights management). От него много зависи кой какво съдържание ще си набави. Някои от водещите производители в този сегмент са Secure Media, Widevine и др. От решението на подобна компания се определя до известна степен избора на STB устройство и middleware програмно обезпечение. Производителите на на това обезпечение са третия елемент в тази система. Чрез техните решения се прави навигацията, която управлява цялото съдържание и поема на функциите по автентификация. Четвъртият компонент в екосистемата на IPTV е доставчикът на VoD платформата, интегрирана с middleware. Като пети елемент в схемата може да се посочи производителят на крайното STB устройство.

За всяко приложение, което допълнително се въвежда към IPTV платформата, има и сървър за приложение. Той може да бъде като добавка към предходните компоненти. Подобно приложение може да е например java базирана игрова система по заявка GoD (gaming on demand).


Заключение

Интернет доведе до сериозни трансформации в телеком индустрията, а новите играчи като Skype принудиха телеком операторите да подядат традиционния си източник на големи приходи - фиксираните телефонни услуги, заменяйки ги с VOIP услуги. По същия начин сега стартиращи компании може да подкопаят току-що създадените и развиващи се IPTV услуги на телекомите, показва нов доклад на анализаторската компания Heavy Reading. Днес интернет видеото предлага основно нискокачествено, генерирано от потребителите съдържание през сайтове като YouTube, които независимо от малкия размер на видеопрозореца и доста неясните изображения, успяват да привличат милиони редовни зрители. Все пак след като широколентовият интернет достъп става все по-разпространен, стартиращи играчи като Joost и Babelgum се готвят да пуснат професионални видео услуги, плащани от рекламодателите или от потребителя, а това е директна конкуренция на IPTV операторите, както и на традиционните платформи за разпространение на видеосъдържание като кабелни и сателитни технологии, коментират от Heavy Reading.

Доставчиците на т.нар. "over the top" (OTT) видеоуслуги могат да се възползват от предимствата на интерактивността и възможностите за профилиране на зрителите, предоставяни от IP мрежите, без да се налага да правят големите инвестиции, свързани с пускането на ТВ услуги от операторите. Похарчили огромни суми за изграждане и пускане на своите собствени IPTV услуги, телеком операторите с право се опасяват, че OTT доставчиците ще „заграбят" цялата добавена стойност, която обещава видеото през IP , изтласквайки оператора на широколентовата мрежа в ролята на обикновен доставчик на мрежов.

„Тенденциите в Европа са, че IPTV платформата се предлага предимно от традиционните оператори, споделя Александър Въгларов. - Компаниите у нас, които искат да предлагат IPTV трябва да намалят сегментите, броя на каскадно свързаните комутатори, да предоставят повече оптични свързаности и да подобрят оборудването, с което разполагат. Хубавото е, че това може да се направи на островен принцип, т.е. не нужно оператора да променя изцяло инфраструктурата си, а да покрие само част от нея с цел осигуряване на максимално добра платформа за IPTV. Ако не се говори за традиционни оператори, които могат да реализират подобна платформа, то повече по-малки телекоми нямат възможността да реализират подобно нещо”, анализира в допълнение изпълнителния директор на Вестител БГ.

„Кабелната телевизия във вида, в който съществува в момента ще изчезне или ще намалее значително, сподели на пресконференция преди 2 месеца Невен Дилков, управител на Нетера. - IPTV ще бъде най-перспективния метод за разпространение на медийно съдържание в бъдеще. До една година повечето хора в България ще могат да гледат IPTV навсякъде и тази платформа ще бъде най-добрия начин за достъп до медии. Причината е, че IPTV технологията предоставя много повече възможности и приложения в сравнение със съвременната кабелна телевизия", допълни тогава управителят на Нетера.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X