Скс Решения

Предварително терминирани решения в СКС

Network World

Линейни предварително терминирани изделия включват в портфолиото си всички водещи производители на СКС. Широкото им разпространение е обусловено от съвкупността от разнообразни и значими предимства. Едно от основните е, че употребата на претерминирани изделия носи непосредствена и незабавна полза на всички заети в процеса на създаване на структурирана кабелна система.

Наличието на адекватна система за управление е необходимо условие за ефективна дейност даже в неголямо съвременно предприятие и предполага предоставяне на служителите на няколко вида информационни услуги. Физическото ниво на информационно-изчислителния комплекс, на чиято база се реализират тези услуги, през последните 15-ина години се изпълнява под формата на структурирана кабелна система.
СКС представлява сложен технически обект. В процеса на нейното създаване са въвлечени множество различни участници (купувач, проектант, доставчик, разработчик и т.н.). В най-простия случай организационните въпроси се решават от специалисти на две компании: производителя на СКС и системния интегратор.
Заради индивидуалния характер на проектите по изграждане на СКС и фокусирането върху повишаване ефективността на собствения си бизнес, производителят на кабелни системи не се занимава с инсталационни работи. В съответствие със съвременната тенденция към специализация той се концентрира върху разработката на елементната база, изготвяне на компоненти или организиране на OEM производство, съставяне на правила за монтажа, маркетингово представяне на продукта, създаване на система за гаранции на различни нива, провеждане на обучения и т.н.
Системният интегратор се занимава основно с разработката на проекти за СКС, тяхното съответствие с конкретния недвижим обект, а също с провеждане на монтажни работи, последващо тестване, предаване на обекта на заявителя за експлоатация и постановка за гаранция. При това той се ръководи от типовите решения и правила на производителя на СКС, ползва препоръчани технологии, което съвкупно е задължително условие за предоставяне на гаранция за поддръжка от производителя.
Подобно разделение на задълженията води до разрив в системата за обезпечаване на качеството на готовия продукт: инсталацията се изпълнява от монтажни работници на системния интегратор, а пълномащабна гаранционна поддръжка за изградените СКС лежи върху плещите на производителя. При това системният интегратор и производителят на СКС са юридически независими и са свързани помежду си само с договор за партньорство, което в спорни ситуации не способства за оперативността при отстраняване на възникващите проблеми.

Особености на компонентната реализация на проектите
От гледна точка на отделните съставни части, СКС се отличава с пределна простота. Този факт в немалка степен способства за продължителния (над 15 г.) търговски успех на това направление. Кабелната система може да се разглежда като съвкупност от стационарни линии, които се съединяват при формиране на трасета за предаване и включва комутационни пач кабели към крайното оборудване. Ако пач кабелите се купуват във вид на готово и неделимо изделие, то стационарните линии се създават от отделни компоненти.
Стандартите предвиждат няколко варианта за реализация на стационарни линии. При традиционния подход те се сглобяват непосредствено на обекта по време на инсталационните работи. При процеса на сглобяването се извършва монтиране на конекторите към линейните кабели. Независимо от всички улеснения на разработчиците, тази операция остава технически най-сложна и една от най-ресурсоемките. Качеството на нейното изпълнение оказва решаващо влияние върху характеристиките и експлоатационната надеждност както на физическо равнище, така и върху информационната система като цяло. Затова тя е „обградена" от многобройни правила, чието спазване поставя доста високи изисквания към професионалната квалификация на монтажните работници.
Стационарната линия и комутационният пач-кабел в СКС, независимо от тяхната дължина и класифициране в една от трите „канонични" подсистеми, представлява системни обекти, от които могат да се формират трасета за предаване с разнообразна сложност. Става дума за кабела (линеен в първия случай и гъвкав във втория), на който са монтирани елементи от съединителя (обикновено розетки в двата края на линейния кабел и конектор в края на пач-кабела). Технологии за изготвяне на кабелите и елементите за съединенията нямат помежду си нищо общо (с изключение на областта на приложение), а производството на споменатите елементи образува самостоятелни направления в техниката и бизнеса, което означава невъзможност за създаване на пач-кабели и стационарни линии в рамките на един технологичен цикъл.
В подобна ситуация за тандема „производител на СКС - системен интегратор" е много важно понижаване на разходите за обезпечаване качеството на готовия продукт, включително чрез минимизиране на рисковете за купувача. Един от най-ефективните подходи е изпълнението на различните технологични операции по монтажа на съединителя и сглобяването на крайните комутационни устройства да става на специализирано производствено място за компоненти, където се поддържа високо ниво на техническото снабдяване. Организационно тази идея се реализира чрез масово внедряване на т.нар. претерминирани изделия.

Предимства на претерминираните изделия
Най-голямото преимущество от наличието на широка номенклатура от предварително терминирани изделия получава производителят. Икономическата му полза е обусловена на първо място от нарастването на добавената стойност в резултат на забележимо увеличаване на задълбочената преработка на отделните изходни компоненти.
Не по-малко значение имат техническите и организационни предимства. В заводски условия сериозно се опростява контролът върху качеството на готовата продукция, което способства за повишаване на нейната конкурентоспособност чрез намалени разходи и понижаване на стойността на решенията като цяло. Освен това се позволява безпрепятствено стесняване на допуските и повишаване на праговите стойности на редица критични параметри, без ограничения в подбора на елементната база или употребата на иновативни технологии. Всичко споменато става възможно благодарение на изпълнението на операции в стационарни условия с използване на специализирано технологично оборудване. Това определя повишената производителност на труда при изготвяне на претерминирани изделия.
Действащата нормативна база е разработена с отчитане на възможностите на широк кръг производители. Затова висококачествената елементна база и съвременни технологии на монтаж позволяват да се обезпечи значително надхвърляне на изискванията на стандартите при редица параметри, критично важни за осигуряване качество на предавания сигнал и други пазарни преимущества.
Разработчикът на проектната документация има изгода от претерминираните решения заради същественото намаляване на номенклатурата от изделия. Като входни стойности в шаблона за поръчка се указват обичайните и и понятни параметри: дължина, количество на влакната или усуканите чифтове, а също типа на конектора. В същото време значително се понижава и вероятността от проектни грешки, които трудно се виждат по формален признак.
Масовото използване на претерминирани решения при реализация на кабелната система позволява на системния интегратор да съкрати срока за изпълнение на работите - от момента на сключване на договора до предаване на кабелната система за експлоатация - даже ако се има предвид необходимостта от поръчка на линейни претерминирани изделия. Това е обусловено и от свиването до минимум на описа на монтажните работи и фактически се свежда до три основни доста прости и най-вече механични операции:
- полагане на линейните кабели в каналите или тяхното нареждане в улеи, скари и други аналогични конструкции, а също закрепването им към стени (в зависимости от условията на конкретния проект);
- инсталиране на комутационните панели на стационарни работни места;
- включване на конекторите от съединителя към розетките на комутационните панели или техните аналози във вид на касети.
Не по-маловажно значение има възможността за значително по-ниските изисквания към нивото на професионалната квалификация на персонала на монтажната бригада. Освен това от задължителното снабдяване на бригадата се изключват доста скъпо, технически сложно и затова бързо излизащо от строя оборудване.
Безспорно купувачът се стреми да получи продукт с максимално високо качество, към експлоатацията на който би могъл да пристъпи възможно най-бързо. В съответствие с наложилата се практика качеството за изпълнение на инсталацията се потвърждава с гаранционен сертификат. Системните интегратори, изпълняващи инсталационните работи, се отнасят към въпросите за сертифициране на инсталираната кабелна система по различен начин. При липсата на традиции този въпрос често се разглежда като второстепенен, но понякога се дава гаранция за СКС от производителя. В случай на употреба на линейни претерминирани изделия купувачът получава гаранция за готовия продукт непосредствено от производителя.
Фактически компонентната гаранция, фиксирана в заводския паспорт на изделието, е еквивалентна на системната, доколкото монтажните работи на ниво стационарна линия се осъществява не на обекта на монтажа, а на производството. Освен това купувачът се избавя от безполезните, но често срещащи се гаранционни „сурогати" от реализираните проекти. Става дума за т.нар. краткосрочни гаранции за работата с продължителност около една година (понякога срокът се увеличава малко, но рядко надхвърля три години), които въобще не са предвидени в базовите стандарти за СКС.
Това е доста по-важно, тъй като днес различните класически варианти за системна гаранция с продължителност минимум 10 г., както го налагат стандартите за СКС, се издават от производителите на кабелната система за не повече от 10-15% от общото количество инсталирани портове. Освен това при претерминираните изделия купувачът не трябва да дава допълнителни финансови средства за получаване на гаранционна поддръжка. Проверката за качеството става непосредствено в предприятието, а разходите за тази проверка са включени в стойността на доставяната елементна база.

Фигура 1: Хистограми за разпределение на дължината на стационарните линии в магистралните подсистеми: а) всички магистрални подсистеми; б) подсистема на външните магистрали.


Специфика на проектите с употреба на претерминирани изделия

Използването на претерминираната техника на всички нива в структурираното окабеляване налага сериозна реорганизация на обичайния процес за реализация на проекта. В частност употребата на претерминирани решения засилва изискванията за качество на изпълнение и дълбочината на преработка на проектната документация за конкретния обект за инсталиране на СКС. На първо място това засяга определяне на дължината на линейните кабелни изделия, на основата на които се формират стационарни линии. Линейните кабели с двустранно терминиране не трябва да се „правят" на място, а към това често се прибягва при традиционния подход, когато е необходимо да се коригират различни проектни грешки.
Не по-малко сериозни изисквания се предявяват към определяне на количествата, местата за разполагане и срока за реализация на различните междуточкови пунктове от дървовидната структура - крос връзките и техните аналози, точки за консолидация и т.н. В този случай достойнствата на линейните претерминирани изделия, преди всичко високата плътност на конструкцията, става техен сериозен недостатък, тъй като впоследствие създаването на подобни възли чрез „врязване" в самата линия е изключително трудно.
Продължителният период за изготвяне на претерминираните комплекти и сериозните ограничения за продължителността на кредитната линия дори при големи проекти засилват изискванията към управлението на цялата дейност: поръчката трябва да бъде доставена на обекта в точно съответствие с календарния план, а всички проектни изменения трябва да се контролират за тяхната осъществимост с отчитане на вече поръчаната елементна база или сроковете за доставка на заменените изделия.

Области на използване в СКС от офисен тип
Претерминираните изделия широко се прилагат във всички разновидности на СКС. Комутационните пач-кабели винаги са се ползвали в проекти за изграждане на структурирано окабеляване. Това бе обусловено от високата техническа сложност за монтиране на конекторите в модулните съединения към гъвкавия пач-кабел. Роля играе и това, че даже незначителни нарушения на технологията на монтажа оказват съществено влияние върху показателите на предавателния тракт, макар че по това време оборудването поддържаше неголеми според съвременните мерки скорости.
Освен класическите кабелни изделия има множество други кабелни компоненти, чиито елементи от конекторните съединители се монтират в заводски условия. Всички те организационно се отнасят към стационарната линия. В момента можем да определим няколко крупни области на използването им.
В класическите СКС с офисно предназначение такива са магистралните подсистеми. Техният приоритет е обусловен от относително неголям в сравнение с хоризонталната подсистема брой на магистралните линии и от често индивидуалния характер на процеса на проектиране на всяка от тях. Както показват статистическите данни за реализираните проекти (вж. Фигура 1), около 85% от всички стационарни линии в подсистемите за външни магистрали не надхвърлят разстояния от 1200 метра, т.е. могат да бъдат реализирани с използване само на една строителна дължина. Условие за това е нормално техническо състояние на каналите и употреба на широко разпространен линеен кабел с допустимо усилие на опън 2,7 kN. Заедно с това многобройни строителни похвати позволяват да се увеличи дължината на трасето няколко пъти, например чрез метод за разделяне на динамичното натоварване.

Претерминираните изделия в ЦОД
Центровете за обработка на данни са областта с най-мащабно използване на претерминирани решения както по обем на доставяните компоненти в количествено и стойностно изражение, така и по номенклатура. Перспективността именно на този сегмент е обусловена от съчетаването на редица специфични за ЦОД фактори.
Създаваните трактове за пренос първоначално се оразмеряват за поддръжка поне на мултигигабитов диапазон от скорости (10 Gigabit Ethernet и Fibre Channel със скорост на предаване 4 и 8 Gbps), а достъпното оборудване Категория 6А се отличава с много високи изисквания по отношение спазването на технологията за монтаж.
Технологичните ограничения са допълнителен фактор, който е необходимо да се отчита при реализация на кабелни трактове за предаване на приложения Клас EA с върхова гранична честота 500 MHz. Направлението на неекранираните трактове с работен диапазон на честотите 500 MHz се появи наскоро, затова по редица ключови параметри няма достатъчно запас. Това е проблем от общ характер, т.е. обусловените от него трудности все още не са напълно преодолени от производителите.
Обезпечаването на много високи параметри на произвежданите стационарни линии и трактове, които са необходими за функциониране на мултигигабитовите мрежови интерфейси, се усложнява вследствие на особеностите на структурата на нормативната част от стандарта. Важно е да се съблюдават абсолютно всички норми, така че е невъзможно да се компенсират даже най-малките отклонения от едни изисквания за сметка на определено превишаване на други.
Още една особеност е, че предназначените за ЦОД линейни кабели и съответните комутационни устройства трябва да се отличават с висока механична плътност на конструкцията (брой портове на единица монтажна височина в стойките), в резултат налагащите се монтажни работи по терминиране на линейните кабели с конекторната част от съединението се оказва неудобно и неефективно. Особено трудно се изпълнява тази операция без използване на стационарна технологична платформа на място, в реалния обект, където условията са далеч от „нормализирани". Претерминираните изделия не изискват осъществяване на монтаж непосредствено във веригите за предаване на сигнали, а това премахва отбелязаните досега недостатъци.
В помещенията за ЦОД обикновено има повдигнат под, а стойките и шкафовете за поставяне на оборудването често са снабдени с горни подпокривни жлебове, улеи и други аналогични кабелодържачи. В съчетание с принципно неголемите дължини на кабелните трасета това дава възможност за значително увеличаване на дискретната дължина на линейните изделия. Свиването на номенклатурата позволява на дистрибуторите да поддържат нужното количество от търсените изделия на склад, което се отразява благоприятно на сроковете за реализация на проекта.

Претерминирани изделия в отворен тип офис
Още една потенциално голяма област на приложение на претерминирани изделия са отворените офиси. В последно време те стават все по-популярни и някои пазарни анализатори, опирайки се на положения в основните стандарти, започват да ги отделят в отделен клас зонални СКС. В помещения, в които са предвидени отворени офиси, често се полагат повдигнати подове, затова и за тях са валидни всички положения за относителния размер на дължините, отбелязан за ЦОД.
При такова архитектурно планиране на зданието информационното окабеляване от по-ниско ниво има две характерни особености. Първата - практически задължително използване на консолидираща точка в състава на хоризонталния тракт. Производителят на кабелната система може да включи в състава щатното оборудване специални удължаващи кабели, които облекчават формирането на крайния „потребителски" участък от стационарната линия (в стандарта ISO/IEC 11801:2002 той се обозначава като CP Сable).
Благодарение на въвеждането на удължаващи кабели при промяна на планировката на отворения офис преконфигурирането на окабеляването може да бъде изпълнено от сътрудниците в отдел автоматизация на предприятието без да се привличат хора от специализирана организация. При това системната гаранция от производителя на СКС за конфигурацията на кабелната система продължава да важи.
При по-близко разглеждане на противоречието между наложилите се в отрасъла правила за предоставяне на гаранции от производителя и допускането на несертифициран персонал до работа в пределите на стационарната линия се оказва несъществено. Има се предвид, че изделията от терминирани съединители в заводски условия, но изпълнени от персонала операции всъщност малко се отличава от обичайното превключване на комутационните пач-кабели.
Втората особеност е регулярният характер на поместване на консолидационните точки по територията на залата тип „отворен офис". Това се налага на първо място заради ограниченията в стандартите за броя потребителски работни места, обслужвани от една такава точка. В резултат непрекъснатият спектър от дължини на хоризонталните кабели се превръща в явно изразен линеен. По този начин се създават благоприятни предпоставки за реализация на линейната част от окабеляването на участъка между комутационния панел и консолидиращата точка с използване на класически претерминирани комплекти с различна дължина. Участъкът между консолидиращата точка и потребителската информационна розетка се формира с помощта на удължаващи кабели, притежаващи такива свойства.

Претерминирани изделия в оптичната подсистема
В случай на оптични трактове за предаване е целесъобразно да се използват претерминирани изделия на ниските нива на окабеляването (на първо място в подсистемата за вътрешните магистрали), тъй като енергийните характеристики на мрежовото оборудване в мултигигабитовия диапазон от скорости са неудовлетворителни. Според спецификацията 10GВaseSR, големината на загубите в тракт с дължина 300 м не трябва да надхвърля 2,55 dB. В дадената ситуация преходът към кабели, терминирани с елементи от съединителя в заводски условия, позволява да се постигнат по-ниски загуби за всеки два оптични конектора. Това подобрение може да се оцени поне на 0,3 - 0,4 dB на всеки съединител, ако се сравнява с изискванията на нормативните положения в стандартите. Наред с използването на кабели с високо качество с намаляване на проходното затихване тази значима величина създава техническата основа за внедряване на модулно-касетни решения, предлагащи два допълнителни конекторни съединителя в тракта.
Техника за претерминирани решения открива възможности за широко прилагане на иновативните лентови оптични кабели и многовлакнести групови конектори в проектите за изграждане на окабеляването. Всъщност само в този случай успяваме да избегнем трудностите по инсталиране на отделни компоненти от съединенията към линейните кабели в полеви условия. Преходът към многовлакнести групови конектори обезпечава реализацията на основни технически предимства на оптичната техника - висока плътност на конструкцията и превъзходни габаритни показатели на влакнестата оптика като среда за предаване на високоскоростни информационни сигнали.

Варианти за реализация на претерминирани решения
Днес на пазара има множество разнообразни претерминирани изделия, използвани предимно в линейната част от кабелната система. Те се делят на две основни разновидности: претерминирани комплекти и модулно-касетни решения. На свой ред във всяка има голям брой варианти.
За модулно-касетните решения е характерна появата в тракта за разпространение на сигнала поне на два допълнителни конекторни съединителя. Затова тяхната употреба е ограничена предимно до оптичната част от структурираното окабеляване, на което в по-малка степен влияят предизвиканите от съединенията обратни отражения.
Сложността при създаване на завършено модулно-касетно решение в медна подсистема е обусловена на първо място от трудното спазване на нормите за преходното влияние в близкия край на многочифтов кабел. Това се потвърждава от факта, че независимо от очевидните ползи, до серийно производства е стигнала единствено разработка на компанията Tyco Electronics на базата на малогабаритен групов съединител MRJ21.
Освен качеството на монтиране на съединител за оптичната подсистема (особено за нейната едномодова част), критично важно значение от гледна точка привнесени загуби и експлоатационна надеждност имат спазването на радиуса на извивката на влакното при поставянето на влакното в корпуса на комутационно-разделителното устройство. В процеса на решаване на този проблем бяха създадени т.нар. предварително разделени рафтове и стенни муфи, заемащи междинно положение между обикновената техника и модулно-касетния вариант. Подобни изделия са проектирани за употреба на технологии за заваряване и механично сплайсване. Тази част от влакната на монтажните пач-кабели, която долепва към „щепсела" конектора, е положена в тях при спазване на съответните норми на завода производител. В процеса на работа монтажникът сваля от сплайс-касетите и подава в заваръчния апарат или станция за монтаж на сплайсове само къс фрагмент от влакното. Такъв подход съществено понижава вероятността от отказ на тракта за предаване заради физическо разрушаване на влакното няколко години след началото на експлоатацията, причинено от излишно голямо механично напрежение при недопустимо голяма извивка.
Ускоряването на темповете на внедряване на претерминираните решения доведе до появата на множество изделия и попълване на номеклатурната елементна база за структурирано окабеляване с някои нови разновидности. Строго погледнато, не всички продукти могат да се нарекат нови, тъй като някои от тях са се предлагали още в началото на 2000 г., но те рядко са били търсени в процеса на реализация на СКС. Първите такива компоненти са т.нар. удължаващи кабели (extension cord, понякога се наричат и consolidation point patch cord). Този компонент представлява отрязък от инсталационен кабел с неголяма дължина (обикновено не повече от 20 - 30 м), конструктивно изпълнен по схемата „изтегли-натикай", т.е. в единия край на кабела е монтиран конектор, а на втория - розетка от модулен съединител (вж. Фигура 2).
Наред с намаления обем инсталационни работи използването на удължаващи кабели позволява да се намали номенклатурата на комутационното оборудване в консолидиращите точки, които могат да бъдат унифицирани с многопотребителски розетки и да се реализират аналогично - на базата само на модулен конектор. Това значително опростява процедурата за тяхното тестване.
В края на 2007 г. компанията Corning Cable Systems пусна на пазара оборудване под търговската марка FlexNAP и ClearCurve. От по-ранните си аналози тези продукти се отличават по това, че претерминираните елементи се явяват отклонение от многовлакнест магистрален кабел. За целта в кабела на предопределено място се монтира малогабаритна муфа, в която е създадено отклонение за част от влакната. Влакната от отклонението могат да бъдат терминирани с букси от индивидуални или групови конекторни съединители, а инсталирането на буксата се прави в заводски условия (вж. Фигура 3). Самата муфа има минимален външен диаметър и съвсем леко излиза извън габарита на кабела. Свиването на размера й се постига чрез използване на линеен кабел с микромодулна структура. Комплекс от различни конструкторски и технологични способи позволяват да се постави наборът FlexNAP в кабелните канали и стойките, когато номиналният диаметър на тръбите е едва 50 мм.

Фигура 2: Удължаващ кабел


При доставяне на претерминирания набор на обекта за монтаж кабелът от отклонението се притиска към обвивката на линейния кабел и се закрива със специално защитно покритие. Това е направено с цел обезпечаване на нормални условия за полагане в канала и плавен преход към муфата. След завършване на полагането защитното покритие се премахва с помощта на отделяща нишка, а съединителят на отклонението се свързва с този на абонатния кабел. За реализация на такова съединения като опция се предлага обширен набор от разнообразни стенни муфи.
Системата FlexNAP е ориентирана към проекти с използване предимно на кабелни канали, при въздушно окачване на кабелите и в аналогични случаи извън сградите. Тя се търси при реализация на подсистеми за външни магистрали от СКС. Системата ClearCurve, чийто основен елемент е кабелът за вътрешно полагане, се инсталира основно при вертикални преходи в многоетажни сгради.
Разглежданите продукти се различават преди всичко по това, че отклоненията в системата FlexNAP се реализират на базата на многовлакнест съединител MT, а за системата ClearCurve са използвани традиционни единични или дуплексни съединители. Това техническо решение е разработено за мрежи за достъп, но може да бъде ефективно и при създаване на магистрални подсистеми от СКС.
Елементите от конекторите за инсталиране в офиса имат невисока степен на защита (обикновено IP20). Затова характерна особеност на линейната претерминирана техника е употребата на различни защитни калъфи и друга защитна „арматура", която се маха след инсталацията. В някои случаи на отделни компоненти от тази „арматура" се възлага и функцията за закрепване на кабела към панела.

Кабелни вложки
Към групата от линейни претерминирани продукти смело можем да отнесем и кабелните вложки от пасивен и активен тип. Идеологическата близост на тези изделия с традиционната и разработената напоследък претерминирана елементна база се състои в това, че в основата на конструкцията на вложката лежи кабел, който е терминиран с конектори в заводски условия.
Такива изделия лесно се пренасят и са удобни при създаване на временни линии. Тяхното предназначение предполага наличието на барабан, позволяващ многократно полагане на кабел и обратното му навиване. Ако кабелната вложка е проектирана за употреба във вътрешността на сграда, барабанът се монтира на дървен скелет с ръчка за пренасяне и е снабден със спускаща се ръкохватка, облекчаваща намотаването след приключване на работата.
Външният край на линейния кабел се терминира с букса или розетка от съединителя, а вътрешният се подава към барабана, където се включва в розетката (вложка от пасивен тип). За активния тип вложки (вж. Фигура 4) подобен извод не се предвижда, а терминираният край от кабела се включва към вътрешен порт за каскадно свързване към инсталационния микрокомутатор (8-портови изделия в известните продукти). В последния случай той е недостъпен за потребителя в процеса на текуща експлоатация на устройството, а на барабана наред с едноредова или двуредова линия от осемте потребителски конектора RJ45 се появява и допълнителна електрическа розетка за подаване на захранващо напрежение към микрокомутатора.
Вложките са предназначени за бързо възстановяване на връзката в случай на повреда на линейните кабели в резултат на авария. Появата на активния тип значително разшири функционалните възможности на съответните изделия чрез увеличаване на максимално допустимата дължина на тракта за предаване. В частност те могат с успех да бъдат използвани при създаване на временни работни места в големите конферентни зали.
Освен това активен тип „вложки" могат да се включат последователно, което фактически премахва ограниченията за максимално допустима дължина на формирания тракт за предаване. Техническата възможност от такова включване е обусловена от това, че техните микрокомутатори изпълняват функцията за пълно регенериране на сигнала.

Заключение
1) Разработката на претерминирани решения е едно от основните направления в развитието на елементната база на структурираното окабеляване и позволява ефективно разпространение на принципа Plug&Play във физическия слой на информационната система.
2) Относителните и абсолютните обеми на употреба на различни претерминирани изделия показват устойчива тенденция за нарастване при реализация на проекти за изграждане на информационна кабелна система, което е обусловено от нарастващата популярност на мрежовите технологии с мултигигабитови скорости на предаване.
3) Прилагането на претерминирани изделия позволява да се повиши надеждността на структурираното окабеляване и да се предостави гаранционна поддръжка без допълнителни разходи от страна на купувача на СКС.
4) В редица случаи използването на претерминирана техника поставя повишени изисквания по отношение професионалната квалификация на разработчика на проекта и изисква от него по-тясно взаимодействие не само с производителя на кабелната система, но и със създателя на архитектурния план на обекта за монтаж на кабелната система.
5) Претерминираните изделия се ползват най-широко в СКС от зонов тип и при изграждане на ЦОД, което е обусловено от архитектурните особености на помещенията, предназначени за инсталиране на кабелната система.

Фигура 3: Конструктивно изпълнение на отклонение от магистрален кабел чрез претерминиран набор в системата FlexNAP.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X