Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Машинно обучение на системите за съхранение

Networkworld България - брой 6, 2016 г. / Решения за ЦОД
Един от сценариите за внедряване на машинно обучение в дисковите масиви е осигуряване качество на обслужването на ниво приложения.
1721 прочитания, 2

Една от перспективните области на приложение на машинното обучение е съхранение на данни. Умните устройства за съхранение все още изостава от концепцията на бъдещето, или „Следващото голямо нещо“, което се чака с нетърпение от експертите. Такива устройства ще могат да „разбират“ поведението на приложенията на базата на специфични фактори, да определят нивото на изискванията към достъпността и надеждността на системите за съхранение и автоматично да се настройва според необходимия клас решения.

Говорейки за машинното обучение (МО), много хора имат предвид редица „забавни“ сценарии, от които произтича малка практическа полза. По принцип става дума за генератори на текстове, които при проверка се оказват безсмислени, за автоматизирани сценарии за кино, имитация на живописния стил на старите майстори и други съмнителни проекти. Информационният шум около такива дейности формира лъжлива представа за машинното обучение и изкуствения интелект, а в същото време съществуват съвсем конкретни области за тяхното приложение в науката, техниката и информационните технологии.

На първо място машинното обучение помага на инженерите да автоматизират една или друга интелектуална дейност, тъй като компютърът е способен да обработва голям обем данни за кратко време и бързо да приема конкретни решения. Безусловно няма да премахнем длъжността на „блюстител на закона“ и да я заменим с изкуствен интелект, но е напълно възможно да се въведе нужният алгоритъм за точно разпознаване на лицата на заподозрени в голяма тълпа от хора на оживена улица.

Прочетете още: Какво отличава флаш продуктите за съхранение на данни

За съжаление, а може би за щастие не става дума за самостоятелно творчество на машината в непрограмирана предварително ситуация. Системата се оказва безполезна, ако наличните данни са недостатъчно или засеченото събитие не съответства с някакъв предшестващ аналог. Освен това универсални алгоритми не съществуват – всеки от тях решава една определена задача.


Умни устройства за съхранение

Една от перспективните области за приложение на машинното обучение е съхранението на данни. Изчислявайки потенциалните направления на новия технологичен пробив в областта на съхранението, експертите посочват технологиите RAIN, SSD, NVMe, облачни инфраструктури и програмируеми системи за съхранение (SDS), но дори не споменават машинното обучение на дисковите масиви. Това вероятно се дължи на факта, че подходящите методи не са проучвани и не са усвоени от лидерите на пазара.

Разпространението на флаш-дисковете и развитието на програмно дефинираното съхранение са важни фактори, но те вече не са новост. За разлика от посочените технологии, умните устройства за съхранение остават концепция от бъдещето, онова Next Big Thing, което чакат експертите.

Какво ще вършат умните устройства? Теса призвани не само да съхраняват информация, но и да изпълняват интелигентни аналитични действия, да осигуряват работата на микроуслуги и еластична мащабируемост. В идеалния случаи такива устройства трябва да притежават способност да сменят своите роли в зависимост от контекста и при необходимост да се обединяват за изпълнение на съвместна задача.

Умните устройства ще могат да „разбират“ поведението на приложенията на базата на специфични фактори, да определят нивото на изискванията към достъпността и надеждността на системите за съхранение и автоматично да се настройва според необходимия клас решения. Устройства от новия тип ще помагат за решаване на редица проблеми, възникващи в умните градове, предприятия и пространства.

Какви основни сценарии за използване на машинното обучение има днес и какви ще са умните устройства за съхранение в бъдеще? Да се спрем по-подробно на тях.Схема за реализация на функциите QoS на базата на алгоритъма за машинно обучение Random Forest в модула QoSmic


Сценарии на приложение

Първият и един от основните е прогнозен анализ на базата на анализа на поведението на системата за съхранение. Съответният алгоритъм е призван да осъществява анализ на системните дневници и историята на събитията, като предупреждава за възможни проблеми в клъстерите за съхранение. Рано или късно ще бъде достатъчен прост гласов въпрос към системата в предприятието, за да получим моментално данни за състоянието на инфраструктурата, да се анализира текущото натоварване, да се заделят и разпределят нужните за служителите ресурси.

Не е изключено при запазване на текущите темпове на развитие на мобилните технологии и автоматизацията след 5 до 7 години средствата за управление на инфраструктурата да се научат да разбират естествен език. И днес са достъпни аналогии на Microsoft IFTTT, които реагират адекватно на задачата „Прехвърли всички мои съобщения от Twitter във Facebook“. Ако говорим за конкретни примери, съществен напредък по пътя към умния център за обработка на данни е направила компанията Nimble Storage с продукта InfoSight.

Вторият важен сценарий е промяната в движение на параметрите за съхранение с модификация на настройките на системата за съхранение като цяло и на отделни компоненти в частност. Много производители с променлив успех са разработили различни видове „автопилот“, който на базата на анализ на наличните данни и поведенческите характеристики би могъл автоматично да промени параметрите на системите за съхранение, например да избере оптимални настройки за преобладаващия тип натоварване.

Експериментално поле за реализация на такъв алгоритъм станаха флаш дисковете. Предвид спецификите на NAND Flash при разработката на решения за SSD в едно такова решение е невъзможно да се съчетае голям обем, висока надеждност и максимален брой презаписи, затова се налагат известни компромиси. Настройките на устройството и неговото поведение може да се променят чрез задаване параметри на регистрите (регистрите може да са над 1000 в 3D NAND и до 100 в равнинна памет). Подходящ пример за машинно обучение на автоматична модификация на параметрите на различни регистри е решението на технологичния стартъп NVMdurance.

Третият пример за приложение на машинно обучение в системите за съхранение е осигуряването качество на обслужване (QoS) на ниво приложения. Все повече разработчици стигат до извода, че традиционният подход „едно приложение за един LUN“ не е оптимален и се налага преразгледането му. Действително, нередки са случаите, в които от един том в даден хост си взаимодействат много приложения, различни по функции и натоварване. Лъвският дял от тези приложения не са критични за дейността на предприятието, т.е. ресурсите на системата се изразходва нерационално.


Как да не се загубим в „гората от случайности“

За решаване на тези проблеми са реализирани проекти, в рамките на които разпознаване на приложения и на тяхното натоварване се осъществява по характерни входно/изходни операции (I/O). В сферата на Data Mining има няколко алгоритъма, подходящи за подобна идентификационна задача - например Random Forest, или „случайна гора“. Този метод е базиран на изграждането на голям брой (ансамбъл) от „дървовидни“ решения (тяхното количество е параметър в метода). В сравнение с други аналогични алгоритми Random Forest имат следните предимства:

  • висока скорост на обучение;
  • неитерактивно обучение (алгоритъмът завършва с фиксиран брой операции);
  • мащабируемост (способност за обработка на Големи обеми данни);
  • високо качество на получените модели (сравнимо с невронните мрежи и комплексите от невронни мрежи);
  • малък брой настройвани параметри.

Random Forest е вероятностен алгоритъм. Когато към системата за съхранение се обръща неизвестно приложение, той оценява вероятността за съвпадение на това приложение с откривани преди това в системата. Алгоритъмът има и недостатъци. Един от тях е склонността към преобучаване на зашумени данни. Впрочем този а проблем се решава с помощта на специализирани филтри като FCBF например.

Реализация на функциите на QoS на базата на Random Forest има в модула QoSmic, разработен от компанията RAIDIX. Принципът му на работа е доста прост. Всички заявки към дисковата система преминават през модула за разпознаване на приложения (вж. схемата). Модулът работи в два режима:

- Обучение: системата за съхранение изучава характеристиките на новото приложение, което по план ще разпознава в QoS или проактивно четене.

- Разпознаване: приложенията ще се идентифицират в реално време, а информация за тях ще се използва от модулите QoS и Prefetch.

В определен времеви период (например 20 секунди) заявките се събират в модула за разпознаване, а след това дневникът се анализира и на базата на събраните сведения се изграждат сигнатури за вход/изход. В режима на обучение сигнатурите се маркират с името на приложението, а в режим на разпознаване се предават към съответстващия модул за идентификация.

За идентификация на приложения е достатъчно да се знаят 4 характеристики: дължина на заявката, тип на заявката (четене или запис), преместване (адресно пространство), време на постъпване на заявката. На базата на тези параметри се изграждат сигнатурите I/O.

Първоначално при идентификация на приложенията акцентът се поставя върху търсенето на известни „шаблони“ (последователности от дължини на заявки, пристигащи една след друга). Този подход се представи отлично при сравнителните тестове (benchmark), в софтуерни приложения за резервно копиране и антивирусни програми. При тестването на различни алгоритми за машинно обучение първоначално приложенията се идентифицират с ниска вероятност, но с добавяне в сигнатурата за вход/изход на специални атрибути точността на идентификация успя да достигне 99,9%.

В някои системи основен критерий за идентификация е адресното пространство. При QoSmic се предполага, че с едно пространство могат да работят няколко приложения; по този начин разпознаване по местоположение не се осъществява. Ключов критерий за идентификация се оказва разпределение по дължина на заявките, постъпващи от конкретно приложение.

Разработеният метод за идентификация притежава висока точност и скорост, а това позволява употребата му за автоматично задаване на приоритет на критично важни приложения и и да им се гарантира нужната пропусквателна способност независимо от натоварването от страна на останалите работещи приложения. Високото ниво на точност се достига благодарение на определени атрибути, т.е. параметри във входно/изходната сигнатура, а това позволява формиране на достатъчно точен статистически профил на различните приложения, с висока точност откриване на работещото и отличаването му от нископриоритетното.

Без съмнение, администраторът е длъжен да вземе предвид необходимостта от периодично преобучаване на системата. Не трябва да се пренебрегва, ако твърде често излиза съобщение „не успя да определи“ или приложението не е определено правилно. В процеса на обучение самият алгоритъм може да подскаже, че получените сигнатури са недостатъчно за точна идентификация.


От обучение към работа

Автоматичното определяне на работещото приложение на инициатора позволява прилагане на технологията QoSmic във всяка система за съхранение, в която има модул QoS, отговарящ за различни нива на качеството на обслужване. Същият способ за осигуряване на QoS може да бъде реализиран по различен начин. Например в решения на Fujitsu или Oracle нивото QoS се определя ръчно от администратора. Тези системи за съхранение създават профили на базата на съотношението на операциите четене-запис и типовете натоварване, при това се не се разпознават конкретни приложения.

Подобна идея за приложение на машинно обучение е представена в патента US8762583 на компанията EMC. Тя предполага използване на невронна мрежа, за се определи оптималният способ за обработка на входящите заявки за вход/изход. Този подход може да бъде използван и в модула QoS за балансиране на натоварването на системата.

По този начин методите за машинно обучение могат с успех да се ползват в системите за съхранение, без да се предизвиква допълнително закъснение и намалена производителност. В резултат тясно място в системата за съхранение се оказва не изчислителният модул, а скоростта на четене от самите дискове, т..е ограничаване на оборудването.

Ролята на „науката за данни“ и самите специалисти по анализ на данните (data scientist) в администрирането на ИТ инфраструктурата може след време да се намали съществено. Възможно е в бъдеще да не останат изобщо администратори, тъй като по-нататъшното развитие на алгоритмите за машинно обучение и изкуствен интелект ще сведе до минимум участието на човека в управлението на инфраструктурата.

(04.01.2017)

КОМЕНТАРИ

 
  
07:37, 12 май 2017 # 1
NO AVATAR

pandora charms


prada sunglasses


baseball jerseys


Nike Air Max


huaraches


pandora rings


burberry canada


burberry scarf


Ray Ban Outlet


coach diaper bag


prada bags on sale


KD 8 shoes


burberry us


coach outlet store


mlb shop


baseball jerseys


michael kors outlet


sunglasses hut


Hermes Outlet


michael kors bags outlet


pandora.com


moncler clothing


huaraches shoes


mens sunglasses


oakley sunglasses


chrome hearts


michael kors outlet


pandora bracelet


mcm factory outlet


michael kors outlet online


louis vuitton outlet


CHanel Factory Outlet


Nike Air Max


pandora necklace charms


michael kors outlet online


michael kors black friday


michael kors handbags outlet


salomon hiking shoes


coach purses


michael kors purses on sale


pandora rings


pandora rings jewelry


kate spade


Prada Factory Outlet


adidas yeezy boost 350


Nike Free Run


michael kors totes


Chanel Outlet


louboutin shoes


ray ban aviator


moncler coats


ray ban sunglasses


michael kors outlet


Air Max


chrome store


michael kors outlet


kate spade


cheap coach purse


Yeezy Boost 350


Nike Air Max


coach outlet


kate spade black friday


basketball jerseys


abercrombie us


ugg australia


football jerseys


kate spade bags outlet


michael kors jet set tote


burberry outlet


coach outlet


burberry online


Nike Dunk SB Low


Nike Air Max


prada outlet online


pandora charms uk


chanel


pandora bracelet


Coach Sunglasses Outlet


Nike Zoom


oakley australia


cheap moncler jacket


official prada site


mcm outlet


michael kors outlet


coach outlet


moncler outlet


pandora rings


ray ban sunglasses


michael kors outlet


coach outlet


oakley outlet


prada outlet online


nike com


pandora australia


mlb.com


ray ban prescription glasses


ray ban outlet


michael kors outlet


ugg uk


kate spade black friday


china factory sale


sunglasses sm


Coach outlet online


timberland boots


pandora jewelry


nike outlet


pandora uk


coach usa


coach handbags


coach sunglasses


Coach Outlet


michael kors purses


michael kors bags


official michael kors


Nike Jordan Shoes


prada factory outlet


coach outlet


bercrombie Nederland


véronique Billat


michael kors factory outlet


Nike Free Run


nike shoes


canada goose sale online


kate spade outlet


coach australia


nike air huarache


authentic prada handbags outlet


Nike Air Jordan


pandora charms sale online


ray ban sunglasses


adidas shoes


nike shoes australia


cheap ray ban sunglasses


beats by dre


louis vuitton outlet


nike store


kate spade bags


burberry outlet


chrome hearts


oakley sunglasses


prada outlet online


Nike Hyperdunk 2015


moncler sale


top sunglasses


mlb shop


canada goose outlet


longchamp outlet


coach outlet online


ray ban glasses


shoes online sale


moncler uk


flash sunglasses


moncler us


coach outlet online


burberry outlet


prada factory outlet online


louis vuitton outlet


Chanel bags Outlet


air jordan shoes


Yeezy 350


Free Run


Pandora bracelet


polo online


moncler down jackets


Nike Free


canada goose jacket


kate spade outlet


kate spade handbags


coach outlet online


nike lebron shoes


Adidas Yeezy Boost 350


jimmy choo australia


coach handbags


Nike Free Run


Kevin Durant Shoes


nike jordan shoes


prada outlet


prada purses


Jordan Aero Mania Homme


celine outlet


Jordan Flight 45 Femme


nike huarache


nike shoes


asics shoes


michael kors tote


ray ban new wayfarer


Hugo Boss Outlet


Jordan retro


pandora rings


oakley sunglasses


nike shox


louis vuitton factory outlet


coach purse


shoes online


ray-ban sunglasses


prada factory outlet online


michael kors handbags


pandora outlet


Ralph Lauren


prada glasses


prada online


Mizuno Wave


prada sale


sunglasses hut


coach bags


china wholesale


michael kors outlet online


abercrombie and fitch


coach australia


michael kors bags


nfl jerseys


michael kors wallet


louis vuitton australia


Michael Kors Outlet


michael kors outlet


burberry


nike jordan


abercrombie and fitch


abercrombie outlet


burberry scarfs


polo outlet


Air Jordan


michael kors outlet


pandora charms


coach outlet


Nike Air Jordan


abercrombie outlet


pandora rings


prada outlet online


coach carter


polo outlet online


pandora jewelry


coach factory outlet online


prada bags


Basketball shoes


moncler outlet


ray ban prescription sunglasses


burberry purse


Air jordan Femme 2015


yeezy boost 350


louis vuitton outlet


jordan retro shoes


longchamp outlet


chrome hearts jewelry


pandora rings


pandora charms


piumini moncler replica


ray ban eyeglasses


oakley frogskins


pandora charms sale clearance


paul smith sale


Wholesale Tank Tops


salomon shoes


michael kors uk


burberry australia


pandora bracelet


Michael Kors Canada


Mizuno Shoes


prada handbags


pandora australia


MIZUNO Shop US


tiffany and co


coach outlet


Nike Free Run


michael kors handbags


2017 Nike Air Max


ray ban sunglasses


kate spade outlet


abercrombie and fitch


Abercrombie Fitch


prada outlet online


pandora necklaces


Billat


Prada Outlet


kate spade bags


prada bags outlet


Nike Free


Nike Air Jordan


air jordan retro


canada goose jacket


Air Max


pandora rings


pandora ring


pandora necklace


Air Max,Air Jordan


prada outlet online


michael kors outlet


Nike Air Max


nike jordan shoes


pandora australia


coach outlet


michael kors outlet


beats studio


brand sunglasses


Nike Air Max


major league baseball


burberry scarf


huarache nike


coach outlet


coach factory outlet


michael kors


abercrombie & fitch


cheap basketball shoes


prada outlet


michael kors outlet bags


chrome store


asics Australia


snow boots


Hugo Boss Online


paul smith


coach factory


michael kors purses


prada outlet


Nike Air Jordan


prada outlet online


Jordan Retro


michael kors outlet


Air Max


michael kors outlet


burberry outlet


prada handbags


Nike KD 8


ugg australia


pandora charms


pandora bracelets


michael kors outlet


coach outlet


moncler outlet


coach outlet online


yeezy boost 350


mcm outlet online


yeezy boost 350 shoes


Nike Air Max


nike australia


coach shoes


burberry outlet


moncler jacket


Canada Goose Outlet


abercrombie fitch


Nike Zoom


coach sunglasses for women


2015 Nike Dunk


kate spade outlet online


ray ban online


abercrombie outlet us


prada bags


ralph lauren australia


chanel australia


coach factory outlet


canada goose sale


shoes sale


rayban outlet


burberry outlet online


rayban sunglasses


kate spade outlet


kate spade outlet


prada outlet woodbury


moncler jacket mens


mk bags


ugg slippers


beats headphones


prada bags


louis vuitton uk


burberry outlet online


Mizuno Running Shoes


Nike Air Jordan


tiffany uk


moncler mens jackets


michael kors outlet


coach outlet online


pandora princess ring


ray ban wayfarer


coach outlet


ray ban outlet


coach bag


coach factory outlet


coach outlet


abercrombie us


coach


coach bags


Nike Air Jordan


timberland uk


prada outlet online


michael kors outlet


michael kors italy


prada bags


Jordan Retro Shoes


tiffany co


coach factory outlet


tiffany co


oakley frogskins sunglasses


prada outlet


Oakley Holbrook


Hyperdunk 2016


pandora australia


longchamp outlet


prada outlet


pandora charms


nike shox shoes


Coach Outlet Store


chanel bag


coach outlet


michael kors


prada us


pandora uk


moncler jacket


burberry outlet canada


Nike Air Jordan


ugg boots


coach outlet


moncler jacket


Hugo Boss Store


rayban aviator


pandora charms


prada outlet


pandora rings


louis vuitton outlet


sunglasses outlet


adidas australia


Oakley Outlet


hockey jerseys


basketball jerseys


veronique billat


pandora charms


nike free run


kate spade


coach online


yeezy boost 350


kate spade


nike jordan shoes


prada outlet online


Kate Spade Australia


pandora rings


authentic prada outlet online


coach outlet


burberry online


michael kors outlet


abercrombie paris


michael kors bags


michael kors outlet


mk handbags


pandora rings


burberry outlet canada


prada bag


abercrombie outlet


authentic prada outlet online


michael kors outlet


landing gears


paul smith uk


kate spade outlet


pandora charms sale


nike australia


baseball jerseys


prada outlet


michael kors purses outlet


ups tracking


coach outlet


prada official site


michael kors outlet


nike basketball shoes


prada outlet prices


air jordan shoes


abercrombie outlet


Prada bags


yeezy boost 350


prada outlet


Pandora Charm


coach australia


michael kors handbags


Nike Hyperdunk Shoes


michael kors australia


michael kors us


michael kors uk


michael kors canada


ray-ban sunglasses


Ralph Lauren Polo


north face outlet


Michael Kors Outlet


Nike Free


michael kors outlet


pandora jewelry


wholesale


michael kors


ray-ban sunglasses


nike outlet


michael kors outlet


michael kors outlet


ralph lauren


jordan shoes


Nike Free


michael kors online


Coach Outlet Online


nike air max


ray ban polarized


ray ban clubmaster


landing gear


prada handbags


pandora rings sale


nfl shop


pandora bracelet


lebron james shoes


Nike Jordans


prada outlet


clk benz


Nike Air Jordan


kate spade outlet online


Oakley Holbrook sunglasses


michael kors


kate spade canada


burberry australia


prada factory outlet online


ate spade handbags


michael kors outlet


adidas australia


asics shoes Australia


burberry outlet


prada outlet online


pandora charms sale


michael kors outlet


abercrombie outlet


landinggear


mlb store


mk outlet


michael kors tote


nike id


pandora charms


football jerseys


burberry scarf


Burberry outlet online


burberry canada


nike lebron james


Mizuno Shop Japan


prada outlet online


official prada site


Cheap Ray Ban


Longchamp Outlet


hermes bag


Mizuno Shop


mcm outlet


nike huarache shoes


pandora charms black friday


jlgg5.12
 
  
16:48, 19 май 2017 # 2
NO AVATAR

ray ban sunglasses for men 2017


ray ban sunglasses buy now pay later


ray ban sunglasses auction


ray ban sunglasses aviator polarized women


ray ban sunglasses in bulk


ray ban sunglasses very


where are ray ban sunglasses produced


ray ban sunglasses kids pink


ray ban sunglasses dimensions


ray ban sunglasses deals


ray ban sunglasses mens sale


ray ban sunglasses arista b 15


ray ban sunglasses tinted


ray ban sunglasses archives


ray ban sunglasses unisex


ray ban sunglasses luxottica


ray ban sunglasses john lennon


ray ban sunglasses aviator sale


ray ban sunglasses at campmor


ray ban sunglasses women polarized black


ray ban sunglasses identification


ray ban sunglasses qatar living


ray ban sunglasses aviator pink


ray ban sunglasses quikr


ray ban sunglasses rb4165


ray ban sunglasses justin women


ray ban sunglasses rb 3025 gold 001


ebay ray ban sunglasses


ray ban sunglasses 3136


ray ban sunglasses yellow


ray ban sunglasses korea


ray ban sunglasses john lennon


ray ban sunglasses india


ray ban sunglasses glass replacement


ray ban sunglasses 62


ray ban sunglasses sale ebay


ray ban sunglasses old fashion


ray ban sunglasses auction


ray ban sunglasses 2180


ray ban sunglasses target


PRADA bag online store


ray ban sunglasses india


ray ban sunglasses titanium


ray ban sunglasses new wayfarer blue


is ray ban sunglasses us a legit site


ray ban sunglasses vs maui jim


ray ban sunglasses jack nicholson


ray ban sunglasses matte gold


ray ban sunglasses clubmaster men


ray ban sunglasses in europe


ray ban sunglasses for cheap


ray ban sunglasses usa shop


ray ban sunglasses repair kit


ray ban sunglasses mens uk


ray ban sunglasses 3534


ray ban sunglasses gradient


ray ban sunglasses official site


ray ban sunglasses on ebay


ray ban sunglasses glass lenses


3 ways to tell if ray ban sunglasses are fake


ray ban sunglasses in warehouse deals


ray ban sunglasses coupons


ray ban sunglasses large size


ray ban sunglasses us


ray ban sunglasses girl


ray ban sunglasses blue lenses


ray ban sunglasses replacement lenses


model ray ban sunglasses


ray ban sunglasses round silver


ray ban sunglasses for men


ray ban sunglasses black wayfarer


buy ray ban sunglasses & frames online


ray ban sunglasses uva uvb protection


ray ban sunglasses 2140f


ray ban sunglasses women polarized small


ray ban sunglasses sale ebay


ray ban sunglasses aviator large


ray ban sunglasses small


ray ban sunglasses archives


ray ban sunglasses aviator men polarized


ray ban sunglasses preowned


ray ban sunglasses for men polarized black lens


ray ban sunglasses 2140 polarized


brand new ray ban sunglasses


ray ban sunglasses best price


ray ban sunglasses luxottica


ray ban sunglasses men in black


ray ban sunglasses women aviator orange


compare the best ray ban sunglasses prices from 200


ray ban sunglasses gradient brown


ray ban sunglasses kate middleton


ray ban sunglasses vancouver


ray ban sunglasses 0rb3498


ray ban sunglasses black polarized


genuine ray ban sunglasses


ray ban sunglasses case fake


ray ban sunglasses justin rb4165


ray ban sunglasses case replacement


ray ban sunglasses green


ray ban sunglasses nose pad


ray ban sunglasses 4165


ray ban sunglasses outlet near me


ray ban sunglasses cats 5000 classic


ray ban sunglasses from china


ray ban sunglasses original wayfarer


highstreet ray ban sunglasses


ray ban sunglasses r


ray ban sunglasses carbon fiber


ray ban sunglasses aviator polarized


5 top ray ban sunglasses for summer season 2016


ray ban sunglasses women aviator gradient


ray ban sunglasses clubround


ray ban sunglasses quikr


ray ban sunglasses women aviator polarized


girls ray ban sunglasses


ray ban sunglasses rb3016


ray ban sunglasses aviator gold


ray ban sunglasses round black


ray ban sunglasses cover


ray ban sunglasses 3025


ray ban sunglasses thin frame


ray ban sunglasses under 50


ray ban sunglasses 58


ray ban sunglasses blue and orange


ray ban sunglasses case for women


ray ban sunglasses women ray ban sunglasses aviator men 58 aviator orange


ray ban sunglasses myer


ray ban sunglasses diamond


ray ban sunglasses aviator 58


ray ban sunglasses insurance


ray ban sunglasses jack nicholson


ray ban sunglasses at target


white ray ban sunglasses


ray ban sunglasses ladies uk


ray ban sunglasses nwt


ray ban sunglasses on amazon


ray ban sunglasses kearney ne


ray ban sunglasses 601 71


ray ban sunglasses clubround


ray ban sunglasses at costco


ray ban sunglasses olympian


ray ban sunglasses aviator polarized green


ray ban sunglasses rb2140


ray ban sunglasses black and beige


ray ban sunglasses website


ray ban sunglasses pinterest


ray ban sunglasses closeout


ray ban sunglasses black frame black lens


ray ban sunglasses black wayfarer


ray ban sunglasses earpiece replacement


ray ban sunglasses types


ray ban sunglasses men aviator


where are ray ban sunglasses produced


ray ban sunglasses uk


offer on ray ban sunglasses


ray ban sunglasses sale mens


ray ban sunglasses sale ebay


ray ban sunglasses women polarized mirror


ray ban sunglasses for kid


ray ban sunglasses rb4165


ray ban sunglasses 0rb3546


ray ban sunglasses coupons


ray ban sunglasses in deal


ray ban sunglasses clubmaster polarized


ray ban sunglasses size chart


genuine ray ban sunglasses


ray ban sunglasses women aviator


ray ban sunglasses kids aviator


ray ban sunglasses history


ray ban sunglasses polarised


ray ban sunglasses 0rb4165


ray ban sunglasses nose pad


ray ban sunglasses orange


ray ban sunglasses glass lenses


ray ban sunglasses for men polarized carbon fiber


ray ban sunglasses women polarized erika


ray ban sunglasses purple


ray ban sunglasses women polarized black


ray ban sunglasses 63mm


ray ban sunglasses round metal


ray ban sunglasses tech


ray ban sunglasses erica


ray ban sunglasses new collection


ray ban sunglasses for men black


ray ban sunglasses amazon


ray ban sunglasses ebay aviator


ray ban sunglasses box


ray ban sunglasses tinted


ray ban sunglasses for women


ray ban sunglasses good for running


ray ban sunglasses online store


ray ban sunglasses vintage


ray ban sunglasses large frame


ray ban sunglasses box


j crew ray ban sunglasses


ray ban sunglasses women polarized black


ray ban sunglasses 63


ray ban sunglasses usa shop


ray ban sunglasses aviator women


ray ban sunglasses at campmor


ray ban sunglasses women polarized black


ray ban sunglasses brown aviator


ray ban sunglasses diamond


ray ban sunglasses for men clubmaster


what does the p mean on ray ban sunglasses


ray ban sunglasses rubber frame


ray ban sunglasses aviator 55mm


ray ban sunglasses two tone


ray ban sunglasses usa shop


ray ban sunglasses vs. oakley


ray ban sunglasses instagram


ray ban sunglasses new wayfarer rb2132


ray ban sunglasses two tone


ray ban sunglasses ear pads


ray ban sunglasses mirrored aviator


ray ban sunglasses tortoise


ray ban sunglasses replica


ray ban sunglasses houston


ray ban sunglasses aviator women gold


ray ban sunglasses made in china


ray ban sunglasses temples


ray ban sunglasses liteforce


ray ban sunglasses australia


pink ray ban sunglasses


ray ban sunglasses jackie o


ray ban sunglasses jackie ohh


ray ban sunglasses diamond


ray ban sunglasses rose gold


ray ban sunglasses women polarized 59mm


ray ban sunglasses men tortoise


ray ban sunglasses houston


ray ban sunglasses signet


ray ban sunglasses for men 2017


ray ban sunglasses new style


ray ban sunglasses nwt auth


ray ban sunglasses 3534


ray ban sunglasses clubmaster oversized


ray ban sunglasses aviator women polarized


ray ban sunglasses qatar


ray ban sunglasses for men polarized black lens


ray ban sunglasses jordan


ray ban sunglasses women aviator


ray ban sunglasses women aviator petite


ray ban sunglasses from china


ray ban sunglasses milwaukee wi


ray ban sunglasses matte gold


ray ban sunglasses black on black


ray ban sunglasses frames only


ray ban sunglasses erika women


ray ban sunglasses round silver


ray ban sunglasses 2027


ray ban sunglasses vs oakley sunglasses


ray ban sunglasses jackie ohh 2


ray ban sunglasses reviews


ray ban sunglasses for men polarized aviator


ray ban sunglasses 64mm


ray ban sunglasses new york


ray ban sunglasses auction


ray ban sunglasses black wayfarer


buy ray ban sunglasses & frames online


ray ban sunglasses case for women


ray ban sunglasses for women


ray ban sunglasses rb3447


ray ban sunglasses tortoise frame


ray ban sunglasses las vegas


ray ban sunglasses knockoffs


ray ban sunglasses in europe


ray ban sunglasses polarized folding wayfarer


ray ban sunglasses black frame black lens


ray ban sunglasses 0rb4165


ray ban sunglasses 601 71


ray ban sunglasses in india


ray ban sunglasses case fake


ray ban sunglasses rb3194


ray ban sunglasses 55


ray ban sunglasses vs fake


ray ban sunglasses 58


ray ban sunglasses justin black


ray ban sunglasses blue lenses


ray ban sunglasses 0rb2132


ray ban sunglasses that fold


ray ban sunglasses square


ray ban sunglasses mirror women


ray ban sunglasses 0rb3025


ray ban sunglasses styles


ray ban sunglasses clear


ray ban sunglasses women polarized 59mm


ray ban sunglasses for men rectangular


ray ban sunglasses gold mirror


ray ban sunglasses qatar online


ray ban sunglasses men aviator


ray ban sunglasses replacement parts


ebay ray ban sunglasses


ray ban sunglasses clip on


small ray ban sunglasses


ray ban sunglasses 50


ray ban sunglasses 0rb3498


ray ban sunglasses lens


ray ban sunglasses matte gold


ray ban sunglasses knock off


ray ban sunglasses yellow lens


ray ban sunglasses hard case


ray ban sunglasses dhgate


ray ban sunglasses for men polarized 55mm


ray ban sunglasses for men black


PRADA hobo bag


ray ban sunglasses round polarized


ray ban sunglasses clubmaster women


ray ban sunglasses black friday


ray ban sunglasses archives


ray ban sunglasses vampire


ray ban sunglasses academy


ray ban sunglasses round men


ray ban sunglasses clip on


offer on ray ban sunglasses


ray ban sunglasses 0rb4147


ray ban sunglasses one day sale


ray ban sunglasses justin polarized


ray ban sunglasses round metal


ray ban sunglasses tinted


ray ban sunglasses houston


ray ban sunglasses japan


ray ban sunglasses fake


ray ban sunglasses australia


ray ban sunglasses archives


ray ban sunglasses girl


prescription ray ban sunglasses are classic symbols of taste and style


ray ban sunglasses small


ray ban sunglasses silver frame


ray ban sunglasses large frame


ray ban sunglasses aviator large metal


ray ban sunglasses quicker


ray ban sunglasses gift card


ray ban sunglasses half frame


ray ban sunglasses 8315


ray ban sunglasses aviator 62mm


ray ban sunglasses blue glass


ray ban sunglasses 55


ray ban sunglasses small women


ray ban sunglasses quality


i offer ray ban sunglasses


ray ban sunglasses mens


ray ban sunglasses holder


ray ban sunglasses imitation


ray ban sunglasses classic


ray ban sunglasses the general


ray ban sunglasses houston


ray ban sunglasses for cheap


ray ban sunglasses aviator men 58


ray ban sunglasses 3030


ray ban sunglasses for kids


vintage ray ban sunglasses


ray ban sunglasses 49mm


ray ban sunglasses clubmaster women


Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Машинно обучение на системите за съхранение"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 съгласно общи условия за ползване